Thanh toán

Tài khoản cá nhân:

-         Ngân hàng Vietcombank CN Gia Lai

STK: 0291 000 285 796 – TTK: Lê Quang Phong

-         Ngân hàng Agribank CN Gia Lai

STK: 5020 2050 892 80 – TTK: Lê Quang Phong

-         Ngân hàng Sacombanks CN Gia Lai

STK: 040 040 700 392 – TTK: Lê Thị Bảo Hiếu

Tài khoản Doanh nghiệp:

          Ngân hàng BIDV CN Gia Lai

          STK: 6211 0000 723 482

          TTK: CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN PHONG PRINT